close navigation
16By6

Recht op informatie
Deze website is eigendom van Mediterranean Luxury estates S.L, geregistreerd adres Avenida del Plá 130, 1º, Oficina 5, 03730 Jávea. Door de toegang tot en / of het gebruik van de website, wordt u een gebruiker van de site, en u aanvaardt, vanaf het moment van genoemde toegang en / of gebruik van deze juridische verklaring. De gebruiker kan contact opnemen met Mediterranean Luxury estates S.L. op het volgende e-mailadres: [email protected] of op het telefoonnummer +34 695202404.

1. Gebruik van de website

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de website. De website kan toegang bieden tot een groot aantal teksten, grafieken, tekeningen, ontwerpen, foto's, multimedia-inhoud en informatie die toebehoort aan Mediterranean Luxury estates S.L of aan derden waartoe de gebruiker toegang heeft. De Gebruiker verbindt zich ertoe op gepaste wijze gebruik te maken van de Inhoud en de diensten die op de website worden aangeboden en bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, zich ervan te onthouden deze te gebruiken om (1) deel te nemen aan activiteiten die ongeoorloofd, illegaal of in strijd met de goede trouw en de openbare orde zijn; (2) schade te berokkenen aan de fysieke en logische systemen van de website van Mediterranean Luxury estates S. L, van haar leveranciers of van derden; (3) invoeren of verspreiden in het netwerk computervirussen of andere fysieke of logische systemen die gevoelig zijn voor het veroorzaken van de hierboven genoemde schade; (4) proberen om toegang te krijgen, te gebruiken en / of manipuleren van de gegevens van Mediterranean Luxury landgoederen S. L, derde leveranciers of andere Gebruikers; (5) reproduceren of kopiëren, distribueren, publiekelijk toegankelijk maken via elk middel van openbare communicatie, transformeren of wijzigen van de inhoud, tenzij toestemming is verkregen van Mediterranean Luxury estates S.L; (6) te elimineren, te verbergen of te manipuleren van de inhoud die onderworpen zijn aan intellectuele-eigendomsrechten en alle andere gegevens ter identificatie van deze rechten die behoren tot Mediterranean Luxury estates S.L of derden die in de inhoud, evenals de technische voorzieningen voor de bescherming of alle informatie-mechanismen die kunnen worden opgenomen in de inhoud. Mediterranean Luxury estates S.L wijst u erop dat de materialen op deze webpagina slechts zijn opgenomen voor informatieve doeleinden en zijn onvoldoende voor het nemen van beslissingen of het innemen van een standpunt in een specifiek geval. De gebruiker moet er rekening mee houden dat het materiaal op deze webpagina mogelijk niet de meest recente wetgevende of jurisprudentiële status van de geanalyseerde kwesties weerspiegelen. Bovendien kunnen deze materialen worden gewijzigd, uitgebreid of bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving. Mediterranean Luxury estates S.L. heeft het recht om te onderzoeken of een klacht in te dienen met betrekking tot een van de gedragingen vermeld in de wet, alsmede samen te werken met de autoriteiten in het onderzoek van genoemde acties. Mediterranean Luxury estates S.L kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website opschorten voor onderhouds-, reparatie- of verbeteringswerkzaamheden. Niettemin, op voorwaarde dat de omstandigheden het toelaten, zal Mediterranean Luxury estates S.L de gebruiker op de hoogte stellen met voldoende vooraankondiging van de datum die is voorzien voor de opschorting van de diensten. Mediterranean Luxury estates S.L is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat gebruikers kunnen maken van de inhoud van de website.


2. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website en het grafische ontwerp zijn het exclusieve eigendom van Mediterranean Luxury estates S.L, of van een derde partij die toestemming heeft gegeven voor het gebruik ervan. Daarom is de exclusieve uitoefening van de rechten op het gebruik ervan komt overeen met Mediterrane Luxe landgoederen S.L. Om deze reden en onder de bepalingen van Koninklijk Wetgevend Decreet 1/1996, van 12 april, die de herziene tekst van de wet op intellectuele eigendom (Ley de Propiedad Intelectual) goedkeurt, evenals in Wet 17/2001, van 7 december, op merken en de aanvullende wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendom (Propiedad Intelectual e industrial), het is verboden om te reproduceren, over te dragen, aan te passen, te vertalen, te distribueren, openbaar te maken, met inbegrip van de wijze van presentatie, of enig ander gebruik en / of wijziging daarvan, geheel of gedeeltelijk, elke inhoud die op de website, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van Mediterranean Luxury Estates S. L.Mediterranean Luxury Estates S.L verleent geen enkele licentie of toestemming voor gebruik van welke aard dan ook over de intellectuele eigendomsrechten of recht met betrekking tot de website, de diensten, of de Inhoud daarvan. Reproductie en tijdelijke opslag van de inhoud van de website is toegestaan voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruik en de visualisatie van de website vanaf een personal computer. De legitimiteit van de intellectuele eigendomsrechten die overeenkomen met de inhoud die door de gebruikers wordt geleverd, valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van laatstgenoemden; de gebruiker vrijwaart Mediterranean Luxury estates S.L. dan ook van alle claims van derden die voortvloeien uit het ongeoorloofde gebruik van de inhoud van de website.


3. Aansprakelijkheid en garanties

Mediterranean Luxury estates S.L verklaart dat het de nodige maatregelen heeft genomen, binnen zijn mogelijkheden en de stand van de techniek, om de correcte werking van de website mogelijk te maken, evenals de afwezigheid van virussen en schadelijke componenten. Desalniettemin kan Mediterranean Luxury estates S.L. niet verantwoordelijk worden gehouden voor: (1) de continuïteit en beschikbaarheid van de Inhoud en diensten; (2) de afwezigheid van fouten in genoemde Inhoud of de correctie van eventuele fouten; (3) de afwezigheid van virussen en/of andere schadelijke componenten; (iv) de verliezen en schade veroorzaakt door een persoon die inbreuk maakt op de beveiligingssystemen van Mediterranean Luxury estates S.L. De bijdragen die te vinden zijn op deze pagina's zijn alleen gemaakt voor informatieve doeleinden. Mediterranean Luxury Estates S.L garandeert niet de integriteit, de juistheid, en de actualiteit van hun inhoud. Bijgevolg kunnen zij niet worden beschouwd als specifiek juridisch advies in individuele gevallen. Een cliënt-advocaat relatie begint uitsluitend na schriftelijke bevestiging. Mediterranean Luxury estates S.L neemt geen verantwoordelijkheid voor de links naar andere webpagina's gevonden op haar website, waar de gebruiker kan worden doorverwezen naar andere websites waarover Mediterranean Luxury estates S.L geen controle heeft. De opname van links naar andere websites impliceert dus geen goedkeuring van de inhoud ervan door Mediterranean Luxury estates S.L. noch het bestaan van enige vorm van associatie tussen Mediterranean Luxury estates S.L en de eigenaars ervan. Als zodanig heeft de gebruiker toegang tot de inhoud onder zijn eigen verantwoordelijkheid en onder de gebruiksvoorwaarden die erop van toepassing zijn.


4. Duur en wijziging

Deze wettelijke kennisgeving is geldig voor onbepaalde tijd, en Mediterranean Luxury estates S.L kan wijzigingen aanbrengen in de specifieke voorwaarden ervan, die van kracht worden vanaf het moment van hun publicatie. Mediterranean Luxury estates S.L. kan elimineren, toevoegen of wijzigen zowel de inhoud en de diensten die zij biedt, evenals hoe deze zijn gelegen of gepresenteerd. De voorwaarden die gepubliceerd worden op het moment dat de gebruiker de website van Mediterranean Luxury estates S.L bezoekt, worden beschouwd als van kracht. Toegang tot en gebruik van de website wordt opgevat als acceptatie door de Gebruiker van deze juridische verklaring en de voorwaarden en, indien van toepassing, de wijzigingen die daarin zijn aangebracht.